ลงทะเบียน

One account. All of Services.

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล

บริการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล คือ บริการที่ประชาชนหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถเข้าถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ ของหน่วยงานภาครัฐ ไม่ว่าจะเป็นระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (e-Service) หรือระบบงานภายในของภาครัฐ (Back Office) แบบรวมศูนย์ (Single Sign-On: SSO) ก็ตาม กล่าวคือ ผู้ใช้งานสามารถลงชื่อเข้าใช้งานระบบ (Log in) เพียงครั้งเดียวผ่านบริการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (DGA Digital ID Service) ก็สามารถเข้าใช้งานระบบได้หลาย ๆ ระบบโดยไม่ต้องลงชื่อเข้าใช้งานซ้ำอีก ซึ่งบริการดังกล่าวจะมีการควบคุมและรักษาความปลอดภัยด้วยมาตรการที่เหมาะสม
ซึ่งในข้อตกลงการให้บริการนี้ ให้
“ผู้ให้บริการ” หมายความถึง สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
“ผู้ใช้บริการ” หมายความถึง ผู้สมัครใช้บริการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล
“บริการ” หมายความถึง บริการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล
ผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการได้ตกลงกันโดยมีข้อความดังต่อไปนี้
  1. ผู้ใช้บริการจะต้องสมัครใช้บริการหรือลงทะเบียนผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่ผู้ให้บริการกำหนด โดยการสมัครใช้บริการจะไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งปวง ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการได้ทันทีภายหลังจากสมัครใช้บริการหรือลงทะเบียนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
  2. ผู้ใช้บริการจะต้องให้ข้อมูลส่วนตัวหรือรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้บริการตามความเป็นจริง เพื่อประโยชน์แก่การใช้บริการ หากผู้ให้บริการตรวจพบว่าข้อมูลส่วนตัวหรือรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้บริการไม่ชัดเจน ไม่ถูกต้อง หรือเป็นข้อมูลเท็จ ไม่ว่าผู้ใช้บริการจะให้ข้อมูลนั้นด้วยความสมัครใจหรือความประมาทเลินเล่อก็ตาม ผู้ให้บริการมีสิทธิที่จะยกเลิกบัญชีของผู้ใช้บริการโดยมิพักต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
  3. ในการใช้บริการบางกรณี ผู้ใช้บริการจะต้องทำการยืนยันตัวบุคคลโดยใช้ e-Mail หรือหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก ตามที่ผู้ให้บริการกำหนด
  4. ห้ามมิให้แอบอ้างหรือกระทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล โดยการใช้ข้อมูลของผู้อื่นในการสมัครใช้บริการหรือลงทะเบียนผ่านช่องทางต่าง ๆ ซึ่งผู้ที่กระทำการฝ่าฝืนดังกล่าว ต้องรับโทษตามที่กฎหมายกำหนด
  5. ผู้ใช้บริการจะต้องยินยอมให้ผู้ให้บริการใช้ข้อมูลจากการสมัครใช้บริการหรือลงทะเบียนผ่านช่องทางต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงบริการได้
  6. ผู้ให้บริการจะเก็บรักษาข้อมูลของผู้ใช้บริการไว้เป็นความลับ โดยจะไม่นำข้อมูลดังกล่าวไปเปิดเผย นำไปใช้ประโยชน์ทางการค้า หรือกระทำการอื่นใด นอกจากการดำเนินการทางกฎหมายหรือผู้ใช้บริการให้ความยินยอม
  7. ผู้ใช้บริการจะต้องรักษาชื่อบัญชีผู้ใช้งานและรหัสผ่านไว้เป็นความลับ หากปรากฏว่ามีผู้อื่นสามารถใช้งานผ่านบัญชีของผู้ใช้บริการได้ ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น
  8. ผู้ใช้บริการจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขภายใต้ข้อตกลงการให้บริการโดยเคร่งครัด รวมถึงการปฏิบัติตามนโยบาย ประกาศ คำสั่ง ระเบียบ และข้อบังคับของผู้ให้บริการ ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการทั้งที่ใช้อยู่ในปัจจุบันและที่จะเกิดขึ้นในอนาคต อาทิ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 , พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 เป็นต้น
  9. ผู้ใช้บริการจะได้รับข่าวสารผ่านทางช่องทางต่าง ๆ ที่ได้แจ้งไว้แก่ผู้ให้บริการ
  10. การแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือปรับปรุงเงื่อนไขภายใต้ข้อตกลงการให้บริการนี้ ผู้ให้บริการจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบ ผ่านทางช่องทางต่าง ๆ ตามที่เห็นสมควร
ยินยอม ไม่ยินยอม

พิสูจน์ตัวตน

กรุณาระบุเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก
เลือกรูปแบบการพิสูจน์ตัวตน
กรุณาระบุเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก
กรุณาระบุชื่อจริง
กรุณาระบุชื่อกลาง
กรุณาระบุนามสกุล
กรุณาระบุรหัสหลังบัตรประจำตัวประชาชนให้ถูกต้อง
ยืนยัน ยกเลิก

กรอกข้อมูลผู้ลงทะเบียน

กรุณาระบุชื่อจริง
กรุณาระบุนามสกุล
กรุณาระบุบัญชีผู้ใช้งาน
visibility กรุณาระบุรหัสผ่าน
visibility กรุณาระบุยืนยันรหัสผ่าน
ยืนยัน ยกเลิก

ยืนยันเบอร์โทรศัพท์มือถือ

ขอรหัส OTP กรุณาระบุเบอร์โทรศัพท์มือถือ
กรุณาระบุรหัส OTP ให้ถูกต้อง

ตรวจสอบข้อมูล

ข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลสำหรับเข้าใช้งานระบบ